základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Výchovný poradceVýchovným poradcem na naší škole je paní učitelka Mgr. Jiřina Špačková (jspackova(z)2zsdar.cz).

 

Úřední hodiny

 • středa 14:00 - 15:00 (změna od školního roku 2019/20)
 • Výchovnou poradkyni najdete ve sborovně 2. stupně (1. patro).
 • K soukromému rozhovoru lze použít místnost ve vestibulu školy.

 

Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence (Mgr. Jana Hájková)


Náplň práce výchovného poradce:

 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů
 • péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě plánů pedagogické podpory pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • spolupráce s dalšími odborníky: z pedagogicko-psychologické poradny, ze střediska výchovné péče, s kurátorem pro mládež, s úřadem práce

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).
 • Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy a na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k intervenci. Při intervenci je žák zařazen běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehledy gramatiky, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou.

 

Volba povolání

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech
 • pomáhá při vyplnění přihlášek ke studiu
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

Podrobnosti o volbě povolání

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky