základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Školní poradenské pracoviště1. INFORMACE o ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, aby bylo ve škole zajištěno vhodné a přátelské klima pro kvalitní vzdělávání. Je tvořeno výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují s celým pedagogickým sborem.

Hlavním cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování (řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování) a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě je též cílem pomáhat zdokonalit komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou.

(Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 72/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení.)

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Konzultace:

Konzultační hodiny jednotlivých pracovníků nebo dle předchozí domluvy prostřednictvím e-mailu nebo na základě telefonické dohody

 

3. HLAVNÍ OBLASTI A ČINNOSTI

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • poskytování podpůrných opatření, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

 

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

 

Prevence školní neúspěšnosti

 • průběžná péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 

Kariérové poradenství

 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě dalšího vzdělávání a k pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

 

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická a poradenská podpora učitelům i rodičům
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 

Metodická podpora učitelů

 

Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech

 

Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti).

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky