základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Metodik prevenceMetodikem prevence na naší škole je paní učitelka Mgr. Jana Hájková (jhajkova(z)2zsdar.cz).

 

Kontakt

 • dveře č. 50 (2.patro)
 • 566 590 641 (sekretariát školy)
 • 566 590 644 (telefon do kabinetu)
 • e-mail: jhajkova@2zszdar.cz

 

Konzultační hodiny

 • pro žáky: kdykoli dle potřeby,
 • pro rodiče: kdykoli po telefonické domluvě.

V případě nepřítomnosti lze kontaktovat i:

 

Se svými problémy se děti mohou také svěřit schránce důvěry (možno i anonymně).


Náplň práce metodika prevence:

 • tvorba, realizace a vyhodnocování školního preventivního programu
 • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • předávání informací o problematice specifické primární prevence a realizovaných programech pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků
 • spolupráce na intervenci s odpovídajícím odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování
 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků
 • provádění orientačního šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky