základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

PrevenceProjekt NENECH TO BÝT

Naše škola se zapojila do projektu pomáhajícího v boji proti šikaně. Kdokoliv může pomocí webu www.nntb.cz varovat před šikanou ve svém okolí. Šikanu může oznámit sám postižený, ale i kamarádi, kteří si všimli, že se někomu děje nějaká křivda. Zprávu o šikaně nebo jejím zárodku - vylučování z kolektivu - obdrží školní metodik prevence, pomoci může i Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz).

Pozor - škola: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 (ne jen ZŠ)


 

Primární prevence rizikového chování u žáků základní školy je soustava opatření, kterými předcházíme nežádoucím jevům, rizikovému chování a zmírňujeme tak důsledky a škody tímto chováním již způsobené

Minimální preventivní program je dokument školy, který vede žáky ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a ostatním dovednostem. Preventivní program se skládá z nespecifické, specifické a efektivní prevence, čímž podporuje žáky, vede je ke všemu výše uvedenému, ale zapojuje i celý pedagogický sbor a zákonné zástupce žáků školy. MPP je zpracován na jeden rok, podléhá kontrole ČŠI, je vyhodnocován a hodnocení je součástí výroční zprávy.

 

Rizikové jevy se v současné době dělí na:

 • záškoláctví
 • šikanu a násilí
 • kyberšikanu
 • rizikové sporty
 • rizikové chování v dopravě
 • rasismus a xenofobii
 • negativní působení sekt
 • rizikové sexuální chování
 • užívání návykových látek (alkoholových a nealkoholových)
 • poruchy příjmu potravy
 • netolismus (virtuální drogy)
 • gambling (patologické hráčství)
 • týrání, zanedbávání a zneužívání dětí

 

Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:

 • Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet
 • Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené pohrdavým nepřátelským nebo až nenávistným tónem
 • Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil
 • Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem
 • Skutečnost, že se jim podřizuje
 • Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich
 • Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí
 • Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:

 • Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády
 • Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními
 • Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů
 • Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený
 • Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči
 • Stává se uzavřeným
 • Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje
 • Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené
 • Zašpiněný nebo poškozený oděv
 • Stále postrádá nějaké své věci
 • Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy
 • Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy
 • Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole
 • Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit

 

Varování pro rodiče

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí dovoz či odvoz autem
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu)
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad
 • Zmínky o možné sebevraždě
 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma
 • Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy
 • Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku
->na úvodní stránku   ->na začátek stránky