základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Průběh přijímacího řízení na SŠ

 

 • Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání dvě přihlášky.

 • Uchazeč i zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy v předepsaném termínu (v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou  do 30. listopadu, v případě přihlášky do denní formy do 1. března).
  Tj.: Přihlášky již neodesílá základní škola.

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

 

NOVĚ:

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 (MSMT) - pdf

 

Změny v přijímacím řízení na střední školy (platné od 1.1.2012)

Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě

Od 1.1. 2012 podávají uchazeči nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání.

Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku šestiletého i osmiletého gymnázia nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na dobu 15 dnů.

Odvolání proti nepřijetí

Nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.

Zápisový lístek

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Výstupní hodnocení

Povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení je zrušena.

 

Jak pracovat s přihláškou

 • vyplněnou přihlášku (se známkami) žáci přinesou třídnímu učiteli

 • základní škola potvrdí správnost podpisem, razítkem a vrátí žákovi

 • doručení přihlášky na střední školu do 1. března

Zápisový lístek

 • žáci 5.ročníku dostanou zápisový lístek při kontrole přihlášky ve škole (zš)

 • žáci 9. ročníku dostali zápisový lístek v pololetí

 • zápisový lístek se odevzdává na střední školu, kam byl žák přijat a kam chce nastoupit - do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 

Přihlášky ke stažení

aktualizace k 21. 10. 2019 - formulář pro dvě SŠ

Přihlášku můžete obdržet u výchovné poradkyně.

 

Vzor přihlášky je také uložen na školní síti: pro žáky 9. ročníku volně ke stažení-Vyuka/Přijímací řízení na SŠ. Na této přihlášce je vyplněn seznam předmětů a IZO.

 

Formuláře přihlášek na stránkách MŠMT

 

Sdělení MŠMT o termínech přijímacího řízení (2020/21) - formát pdf

 

Ustanovení o přijímacím řízení - Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) - formát pdf

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky