základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Podrobné informace

 

Osobní přítomnost žáků ve škole je umožněna žákům všech tříd 1. stupně i 2. stupně.

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce ve škole bude negativní výsledek antigenního testu provedeného v pondělí před vyučováním,

 • nebo laboratorně potvrzené prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

 • nebo negativní výsledek RT-PCR testu z posledních 7 dní

 • nebo  antigenní test starý max. 3 dny

 • nebo očkování proti onemocnění COVID-19 ukončené před více než 14 dny

 • nebo očkování 1. dávkou - po 22 dnech

– vše nutno doložit úředním dokladem.

Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin. Zakázaný je zpěv. Cvičit lze venku i uvnitř.

 

Žákům bude při přítomnosti ve škole poskytováno školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené. Případné odhlášení ze stravování se řeší běžným postupem na www.strava.cz.

 

Příchod do školy, pohyb před školou, vstup do školy a odchod ze školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Žáci jsou povinni při pohybu po škole mít respirátor nebo zdravotnickou roušku.
  Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

 • Žáci využívající ranní družinu budou mít umožněný vstup do školy do 7:20.

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena v době 7:40 – 7:55.
  V pondělí by měli být žáci 1. stupně ve třídě nejpozději v 7:45, v případě dělené výuky (1. stupeň) v 1. vyučovací hodině, pokud nebudou žáci ve školní družině, nejpozději v 8:30 ve vestibulu školy, kde proběhne jejich testování.
  Žáci 2. stupně by měli být ve třídách nejpozději v 7:50.

 • Žáci po příchodu ke škole vstoupí bez čekání do budovy školy, bez zbytečného otálení se v šatně přezují, odloží vrchní oděv a přejdou do určených učeben.

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý žák provést umytí a desinfekci rukou.

 • Provoz školní družiny bude v normálním režimu.

 

Testování žáků

 • Probíhat bude vždy v pondělí před začátkem vyučování. Žáci navštěvující ranní školní družinu absolvují test tam. Nepřítomní žáci absolvují test ihned po svém příchodu do školy.

 • Žáci se před testováním shromáždí v určené učebně a pod vedením TU provedou test.

 • Podle výsledků testů bude následovat vyučování (při všech testech negativních) nebo budou přijata opatření podle aktuálně platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Postup při pozitivním testu žáka

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit a nebude testován.

V případě pozitivního testu:

 • Škola je povinna bezodkladně informovat zákonného zástupce žáka o pozitivním testu, oddělit žáka od ostatních osob a zajistit, aby žák školu opustil (v doprovodu zákonného zástupce, který je povinen žáka ve škole vyzvednout).

 • Zákonný zástupce je povinen dálkovým způsobem informovat dětského lékaře.

 

Pobyt ve škole a v učebnách

 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 • Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest, pokud se pohybují ve společných prostorách školy - s výjimkou konzumace oběda.

 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ostatních hygienických prostředků.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

 

Ve Žďáře nad Sázavou 9. 6. 2021

Mgr. Miroslav Kadlec

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky