základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Organizace prvního týdne šk. roku 2020/21

 

Vstup do školy v 7:40

 • žáci 1. až 3. ročníku do společných šaten,

 • ostatní si dle seznamu najdou šatní skříňku,

 • po přezutí přejdou žáci do své třídy (seznam na tabuli u vchodu),

 • prvňáčci s rodiči dle obrázků do své třídy

 

Rozdělení žáků 6.ročníku do tříd je u vchodu (ne na webu – ochrana osobních údajů).

Noví žáci si vezmou tašku na nové učebnice.

 

Úterý 1. 9.

 • 1. ročník 8:00

 • 2.– 9. ročník 8:00 – 09:30

 • Oběd – výdej od 9:30 do 11:00 postupně po ročnících, na oběd jsou přihlášeni žáci, kteří odevzdali přihlášku ke stravování (ne 1. ročník).

Středa 2. 9.

 • 1. ročník – 2 vyučovací hodiny tj. 8:00 – 9:40 (žáci jsou dohlídáni nebo odchází domů, po obědě ŠD pro přihlášené)

 • 2. – 9. ročník – dle rozvrhu hodin
  6. ročník – první 2 hodiny výuka, po velké přestávce adaptační kurz ve třídách

Čtvrtek 3. 9.

 • 1. ročník – 3 vyučovací hodiny tj. 8:00 – 10:45 (poté přihlášené děti přejdou do ŠD)

 • 2. – 9. ročník – dle rozvrhu hodin

Pátek 4. 9.

 • 1. ročník – 4 vyučovací hodiny tj. 8:00 – 11:40 (poté přihlášené děti přejdou do ŠD)

 • 2. – 9. ročník – dle rozvrhu hodin

 

Vnitřní opatření k provozu školy ve šk. roce 2020/2021
vzhledem ke Covid-19

 • vychází z Manuálu MŠMT

 • je aktualizováno podle pokynů MŠMT a MZd

 • v případě konkrétních mimořádných situací postupuje škola podle pokynů KHS

Opatření:

 1. V současné době není povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška) ve škole, pokud by se situace změnila (vychází se z mimořádných opatření MZd), budou žáci a zákonní zástupci včas informováni.

 2. Žáci, zaměstnanci školy a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 3. Ve všech třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky, žáci jsou povinni při příchodu do třídy si umýt ruce a použít dezinfekci.

 4. Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budovy školy je možný pouze ve výjimečném případě. Do šaten je cizím osobám vstup zakázán.

 5. Školní výlety a exkurze budou organizovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Do odvolání nebudou organizovány hromadné kulturní a sportovní akce. Zároveň bude omezena nabídka kroužků.

 6. Pitný režim o přestávkách nebude vzhledem k mimořádným opatřením až do odvolání žákům školou poskytován. Prosíme rodiče, aby si žáci nosili do školy vlastní pití, omezení se týká také školní družiny.

 7. Výdej stravy ve školní jídelně se řídí mimořádnými opatřeními.

 8. O přestávkách žáci zůstávají ve třídách, do odborných učeben se přesouvají bez zbytečného odkladu. Žáci se neshlukují na chodbách.

 9. Všichni žáci a zaměstnanci důsledně dodržují hygienická opatření – mytí rukou, dezinfekce, větrání učeben.

 10. Jeví-li žák příznaky infekčního onemocnění, bude izolován a zákonný zástupce bude neprodleně vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Izolační místností je místnost č.105.

 11. Zaměstnanec školy s příznaky infekčního onemocnění školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších pravidel.

 12. Žáku s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 13. V případě výskytu onemocnění Covid-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky